Социална сигурност за хора работили в друга европейска страна

Ако сте български гражданин и работите или сте работили в друга държава-членка на Европейски съюз, с радост ще откриете, че Вашите права на социална сигурност и тези на членовете на семейството Ви са защитени.

социална сигурност в ЕС снимка 2

Европейският съюз координира системите за социална сигурност, за да гарантира, че ще ползвате всички полагащи Ви се по закон права, когато пътувате в Европа, за да работите или потърсите работа, да учите, да се пенсионирате или с цел почивка.

Правилата на Европейския съюз Ви обезпечават здравни грижи, пенсия, обезщетения при безработица. Също така, семейни и други обезщетения за социална сигурност и внасят спокойствие в живота Ви където и да се установите.

В какво се изразява координацията на социална сигурност в ЕС?

Разпоредбите на ЕС относно координацията на социалната сигурност не заместват националните системи за социална сигурност, а ги координират в интерес на гражданите на различните държави-членки.

Всяка държава-членка е свободна да решава кой подлежи на осигуряване съгласно нейното законодателство, какви обезщетения се отпускат и при какви условия, как се изчисляват тези обезщетения и какви вноски трябва да се плащат.

Разпоредбите относно координацията определят общи правила и принципи. Те  трябва да бъдат спазвани от всички национални органи, институции за социална сигурност и съдилища при прилагането на националните закони.

снимка 03

По този начин те гарантират, че прилагането на различните национални законодателства не се отразява неблагоприятно на лицата, упражняващи своето право на движение и престой в рамките на държавите-членки.

С други думи, лице, което е упражнило правото си да се движи в рамките на Европа, не може да бъде поставяно в по-неблагоприятно положение от лице, което винаги е пребивавало и работило само в една държава-членка.

социална сигурност в ЕС снимка 04

С разпоредбите на ЕС относно социалната сигурност не се въвеждат нови видове обезщетения, нито се отменя националното законодателство.

Тяхното единствено предназначение е да защитават европейските граждани, които работят, пребивават или имат престой в друга държава-членка.

В кои държави можете да разчитате на тези разпоредби?

Можете да разчитате на разпоредбите на ЕС относно социалната сигурност във всички държави, които са част от Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП), и в Швейцария.

социална сигурност в ЕС снимка 05

Кои въпроси са обхванати от разпоредбите на ЕС относно координацията на социална сигурност?

Разпоредбите на ЕС относно координацията на социалната сигурност се прилагат относно:

➥ обезщетения за болест

➥ майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата

➥ трудови злополуки

➥ професионални болести

➥ обезщетения за инвалидност

➥ пенсии за старост

➥ помощи при смърт

➥ обезщетения за безработица

➥ семейни обезщетения

От социалната система на коя държава сте обхванати Вие?

Преди всичко, с разпоредбите относно координацията се установяват правила за определяне на това, кое законодателството в областта на социалната сигурност на коя държава-членка е приложимо за вас. В случай, че сте работил или работите в повече от една вържава-членка.

Това е важно както за плащането на социалноосигурителни вноски, така и за вашето право на обезщетения, също и за придобиването на бъдещи пенсионни права.

социална сигурност в ЕС снимка 6

Основните правила са:

1) Във всеки един момент за вас се прилага законодателството само на една държава. Този принцип е валиден за всички лица, към които се прилага или се е прилагало законодателството на една или повече държави-членки, независимо от броя на съответните държави.

Дори за лица, които са заети в четири или пет държави-членки, във всеки един момент се прилага законодателството само на една държава.

2)  Ако работите в една държава-членка, за вас се прилага законодателството на тази държава-членка. С други думи, ако спрете да работите в една държава-членка, за да продължите да работите в друга, за вас ще се прилага законодателството на „новата“ държава на заетост.

Това означава, че ще спрете да натрупване права в „старата“ и ще започнете да ги придобивате в „новата“ държава. (Има изключения от това правило, например в случай на командироване в друга държава, който случай ще разгледаме в друга статия).

3)  Ако не работите, за вас се прилага законодателството на вашата държава на пребиваване. Това може да е приложимо в някои случаи на безработица и при други обстоятелства.

Научете повече със статията: Какво е ТРЗ и Личен състав?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *